Saxenhammer & Co. 作为卖方财务顾问为Baierl + Demmelhuber收购Teamtischer提供咨询服务

2019.10.01

TeamTischer baierl

如若您想了解更多信息,请随时联系我们。

+49 30 755 40 87-0 发送邮件