Saxenhammer & Co. 作为卖方财务顾问为Blech- und Technologiezentrum Linda收购Preuss Metallverarbeitung提供咨询服务

2020.03.31

Preuss blectec

如若您想了解更多信息,请随时联系我们。

+49 30 755 40 87-0 发送邮件